ผลิตภัณฑ์ทหาร

ระบบการรับรู้สถานการณ์เชิงภูมิศาสตร์

LUCIAD พัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับพัฒนาระบบการรับรู้สถานการณ์เชิงภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก มีเครื่องมือช่วยในการพัฒนาที่ใช้งานง่าย สามารถใช้กับฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันได้ทุกชนิด ออกแบบโดย
แยกเป็นส่วนประกอบ (Component) ให้สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับฐานข้อมูลของ
แต่ละหน่วยงาน สามารถแสดงผลข้อมูลได้ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ

MULTIBAND JAMMER

บริษัทไทยที่เป็นผู้นำในการผลิตเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือและวิทยุสื่อสาร
จากผลงาน เครื่องตัดสัญญาณคลื่นวิทยุ (Multiband Jammer) ที่ได้รับรางวัล นวัตกรรมโทรคมนาคมดีเด่น จากการประกวดนวัตกรรมโทรคมนาคมไทย ประจำปี
พ.ศ. 2552 (Telecom Innovation Award 2009) นำมาสู่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้
จริง ที่หน่วยงานความมั่นคงในประเทศไทยมาใช้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่สามจังหวัดชาย
แดนภาคใต้