รถปฏิบัติการเชื่อมโยงการสื่อสารทางยุทธวิธี

กองบัญชาการกองทัพไทย

กรมสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการสื่อสารทางทหาร รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสารทั้งทางยุทธศาสตร์และยุทธวิธี เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับเหล่าทัพต่างๆ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดหารถปฏิบัติการเชื่อมโยงการสื่อสารทางยุทธวิธี จำนวน 8 คัน รวมทั้งระบบวิทยุดิจิตอลเพื่อสนับสนุนการสื่อสารทางยุทธวิธี พร้อมมีระบบชุมสายโทรศัพท์อัตโนมัติประกอบอุปกรณ์ปลายทาง

บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหา ติดตั้ง เชื่อมต่อ ทดสอบและทดลองระบบสื่อสารให้สามารถทำงานได้สมบูรณ์ โดยผลิตภัณฑ์หลักคือ ชุดวิทยุไร้สายแบบบรอดแบนด์แบบจุดต่อหลายจุด (Point to multipoint) และแบบจุดต่อจุด (Point to Point) ยี่ห้อ DRC รุ่น DPM-5000, DPM-5000s, DPP-5000 ซึ่งผ่านการทดสอบอย่างเข้มข้น ด้วยการทดสอบการส่งออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง รวม 15 วัน ระยะทางกว่า 100 กิโลเมตรข้ามทะเล สามารถรองรับการให้บริการ การใช้งานระบบโทรศัพท์, ระบบการสื่อสารข้อมูล, การส่งภาพนิ่ง, การส่งภาพเคลื่อนไหว (Video Streaming), การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC), และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับชุดวิทยุของหน่วยที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับความต้องการใช้งานทางเทคโนโลยีในปัจจุบันและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี

รถปฏิบัติการเชื่อมโยงการสื่อสารทางยุทธวิธี

- ติดตั้งระบบเชื่อมโยงการสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว
- อุปกรณ์เชื่อมโยงสื่อสารแบบจุดต่อจุด
- อุปกรณ์เชื่อมโยงสื่อสารแบบจุดต่อหลายจุด