bmta call center 1348

กันยายน 2559 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ลงนามในสัญญา กับบริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในระบบ Call Center 1348 ซึ่งเปิดให้บริการประชาชนและผู้โดยสารตั้งแต่ปี 2551 ให้มีความทันสมัย มูลค่ากว่า สองล้านเก้าแสนบาท โดยบริษัทฯ จัดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง และมีบริการรับแจ้งเหตุและแก้ไขปัญหาเหตุขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย อุปกรณ์สนับสนุนและระบบสารสนเทศให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ให้สามารถแจ้งเหตุขัดขั้งได้ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมความต้องการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดของ ขสมก. และดำเนินการออกแบบระบบ Call Center 1348 ซึ่งประกอบด้วยระบบงานในส่วนของการรับเรื่องร้องเรียน/ชมเชย และแจ้งของหายในรถ พร้อมทั้งจัดทำรายงานการออกแบบระบบ Call Center ซึ่งประกอบด้วย สถาปัตยกรรมระบบ แผนภาพการออกแบบ การออกแบบระบบฐานข้อมูล การออกแบบการเชื่อมโยงข้อมูล ตามมาตรฐานการพัฒนาสารสนเทศซึ่งเป็นที่ยอมรับในลักษณะ User Interface