ระบบรักษาความปลอดภัย 

 เครื่องตรวจอาวุธแบบ Metal Detector

สถานการณ์ปัจจุบัน มีภัยก่อการร้าย และอันตรายจากการใช้อาวุธทำร้ายประชาชนในที่สาธารณะมากขึ้น การป้องกันระวังการพกพาอาวุธในที่สาธารณะและหน่วยงานราชการ จึงมีการนำเครื่องตรวจโลหะหรือเครื่องตรวจอาวุธมาใช้ในการรักษาความปลอดภ้ย

เครื่องตรวจอาวุธแบบ X-Ray
เป็นเครื่องสแกนบุคคลที่มีความแม่นยำสูง และมีความรวดเร็ว สามารถระบุสิ่งแปลกปลอมที่นำติดตัวมาได้ นิยมนำไปใช้งานในสนามบิน เรือนจำ

ชุดตรวจหลักฐานดิจิตอล

การเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันให้ความสนใจกับเทคโนโลยีดิจิตอลในการสืบสวนติดตาม จับกุมคนร้าย โดยโทรศัพท์มือถือ เป็นหลักฐานสำคัญที่สามารถสืบค้น หาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ก่อเหตุ และพฤติกรรมแวดล้อมต่างๆ รวมทั้งตำแหน่งต่างๆ ที่ผู้ก่อเหตุอยู่หรือติดต่อไป ซึ่งช่วยให้การสืบสวนจับกุมคนร้ายเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว

ตู้แจ้งเหตุ

นักท่องเที่ยวเมื่อต้องการความช่วยเหลือ มักมีปัญหาในการติดต่อสื่อสาร ส่วนใหญ่ไม่ทราบเบอร์โทรศัพท์ที่ควรติดต่อขอความช่วยเหลือ การติดตั้งตู้แจ้งเหตุที่สามารถขอความช่วยเหลือได้ทันที โดยผู้รับแจ้งเหตุสามารถทราบตำแหน่งแจ้งเหตุได้แน่นอน ทำให้สามารถเข้าระงับเหตุ หรือให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที

หอเตือนภัย

หอเตือนภัยจะเป็นจุดเตือนภัยแก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ ไฟป่า ดินโคลนถล่ม น้ำท่วม พายุ ซึนามิ เป็นต้น การแจ้งเตือนที่ทันท่วงทีและทั่วถึง จะช่วยให้สามารถอพยพประชาชนและทรัพย์สินต่างๆ และลดการสูญเสียให้น้อยที่สุด

IMAGE/CONTENT SLIDER

Create a responsive, touch-swipe slideshow with Mobirise bootstrap slider. Add images, text, buttons to slides, set autoplay, full-screen, full-width or boxed layout. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Unde sunt, illo quo ipsa. Laboriosam voluptatem sunt nisi velit incidunt labore, sapiente pariatur ipsam fugiat doloremque asperiores eos ipsum, eveniet cum.

CONTACT FORMS

Easily add subscribe and contact forms without any server-side integration. Just link your email to form and get submissions instantly. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusantium id perspiciatis, sint odit error animi veniam omnis cupiditate distinctio, a quidem deleniti laborum maiores optio laudantium earum vel! Sint, rerum.