luciad

โครงการพัฒนาระบบข่าวกรองภูมิสารสนเทศ

มกราคม 2559 กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ตกลงจ้าง บริษัทยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด พัฒนาระบบข่าวกรองภูมิสารสนเทศ เพื่อใช้สนับสนุนการพัฒนาระบบงานเพื่อการบูรณาการข้อมูลด้านการข่าวให้สามารถนำเสนอข้อมูลข่าวแต่ละด้านอยู่ในภาพเดียวกัน บนพื้นฐานงานข่าวกรองภูมิสารสนเทศ (GEOINT) ผ่านระบบการรับรู้สถานการณ์เชิงภูมิศาสตร์ (Geospatial Situational Awareness System) เพื่อการวางแผน ตัดสินใจ และปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายโปรแกรม LUCIAD ซึ่งโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับพัฒนาระบบการรับรู้สถานการณ์เชิงภูมิศาสตร์ เป็นโปรแกรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก มีเครื่องมือช่วยในการพัฒนาระบบที่ใช้งานง่าย สามารถใช้กับฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันได้ทุกชนิด ออกแบบโดยแยกเป็นส่วนประกอบ (Component) ให้สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน สามารถแสดงผลข้อมูลได้ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ตัวอย่างการพัฒนาโปรแกรมระบบรับรู้สถานการณ์เชิงภูมิศาสตร์

องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือที่รู้จักกันดีว่านาโต้ ได้นำโปรแกรม LUCIAD มาช่วยในการพัฒนาระบบรับรู้สถานการณ์เชิงภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นตัวอย่างที่นอกจากจะเหมาะกับภารกิจปฏิบัติการทางทหารแล้ว ยังเหมาะกับหลายหน่วยงาน อาทิ การควบคุมจราจรทางอากาศ การควบคุมการขนส่งทางเรือ เป็นต้น