ระบบโทรทัศน์วงจรปิด

กรมการท่องเที่ยว จัดตั้งศูนย์พิทักษ์นักท่องเที่ยว ในการเฝ้าระวังเพื่อพิทักษ์นักท่องเที่ยว ในจังหวัดที่มีจำนวนนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เช่น จังหวัดภูเก็ต กระบี่ ชลบุรี(พัทยา) สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) เชียงใหม่ โดยติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ระบบควบคุมและสั่งการ ระบบตู้รับแจ้งเหตุ ระบบจดจำใบหน้า ระบบตรวจสอบป้ายทะเบียนรถ และระบบวิทยุดิจิตอล

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดหาติดตั้งอุปกรณ์ และส่งมอบให้กับ กรมการท่องเที่ยว  เป็นที่เรียบร้อย ทำให้กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว รักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสนองนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่สนับสนุนการท่องเที่ยว และเร่งรัดการปรับปรุงมาตรฐาน ในเรื่องความปลอดภัย ประกันความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ในภาวะปกติ และภาวะวิกฤต

โปรแกรมอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ

- อ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ได้ที่ความเร็วมากกว่า 60 กม./ชม.
- แจ้งเตือนรถยนต์ต้องสงสัย (Watch List or Black List)
- เปรียบเทียบการผ่านเข้า-ออกครั้งล่าสุดกับภาพปัจจุบัน
- มีความแม่นยำในการอ่านเลขทะเบียนของป้ายทะเบียนไม่ต่่ำกว่า 90%
- มีความแม่นยำในการอ่านชื่อจังหวัดของป้ายทะเบียนไม่ต่่ำกว่า 90%