ระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบทางกายภาพ
ผ่านระบบกล้องวงจรปิด


แบบ Real Time ในแม่น้ำเจ้าพระย

การประปานครหลวงประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบทางกายภาพผ่านระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ Real time ในแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 1 ระบบ  เพื่อติดตั้งบริเวณสถานีวัดคุณภาพน้ำ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้ฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม การประปานครหลวง สามารถตรวจวัดและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทางกายภาพ ในแม่น้ำเจ้าพระยาครอบคลุมเพิ่มเติม สามารถเฝ้าระวังน้ำเสีย จากอุตสาหกรรม น้ำเสียจากชุมชน สามารถดูสภาพน้ำ สภาพแวดล้อมบริเวณสถานี ได้แบบ Real Time และสามารถนำข้อมูลดังกลาวมาใช้ ในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำดิบ ก่อนเข้าโรงผลิตน้ำประปา ให้มีคุณภาพที่เหมาะสมในการนำมาใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาของการประปานครหลวง

บริษัทยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด ได้ออกแบบระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ Real Time ระบบเครือข่ายการสื่อสาร ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบป้องกัน ระบบไฟฟ้า และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมติดตั้งชุดอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของการประปานครหลวงได้อย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนด 

ระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบทางกายภาพผ่านระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ Real time ในแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 6 สถานี

1. สถานีวัดโพธิ์แตงเหนือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. สถานีวัดไผ่ล้อม จังหวัดปทุมธานี
3. สถานีวัดมะขาม จังหวัดปุทมธานี
4. สถานีวัดไทรม้าเหนือ จังหวัดนนทบุรี
5. สถานีโรงงานผลิตน้ำประปาโรงพยาบาลศิริราช
6. สถานีโครงการคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสมุทรปราการ